💅Letná 20% zľava na všetko nezľavnené! Zadajte kód: SUMMER20 Akcia platí do 20.6.!

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.enii-nails.sk platné od 9.11.2005

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.enii-nails.sk:

ENII, s.r.o., Naftárska 1553, 908 45  Gbely

IČO: 36276693 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 17708/T(ďalej len "predávajúci")

Kontaktné údaje predávajúceho:

ENII, s.r.o., Naftárska 1553, 908 45  Gbely

IČO: 36276693 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 17708/T.

Prevádzka: ENII, s.r.o., Naftárska 1553, 908 45  Gbely

Telefónne číslo: +421 (0)918 172 027,  +421 (0)34 6624 012

Kontaktný e-mail: eniisk@eniinails.com

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/321 25 27, 033/321 25 21  
fax č.: 033/321 25 23  

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.enii-nails.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe, ktorej je realizovaný predaj tovaru.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky.

  • zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
  • zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode www.enii-nails.sk , prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom na eniisk@eniinails.com. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.enii-nails.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Po obdržaní zásielky Vás poprosíme skontrolovať si tovar s faktúrou, v prípade nejasností nás kontaktujte do 24 h, inak Vám nebude uznaná reklamácia. 

3. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený podľa zákona č. 102/2014 §7 ods.1 bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy musí kupujúci predávajúceho informovať písomne a to e-mailom alebo listom. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť poplatok/sumu spojenú s dodaním tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

V zmysle §3 ods. 1 v nadväznosti na zákon č. 102/2014 §9 je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho, zašlite späť alebo ho odovzdajte na vyššie uvedenej adrese. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, atď.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 

Snažíme sa riešiť všetky spory na základe vzájomnej dohody. V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Pekárska 23, 917 01 Trnava, Email: tt@soi.sk, Web: http://www.soi.sk

Európska komisia poskytla platformu pre mimosúdne riešenie sporov. Spotrebiteľom sa dáva možnosť riešiť spory súvisiace s Vašou online objednávkou najskôr bez zásahu sudcu. Platforma na riešenie sporov je pod externým odkazom http://ec.europa.eu/consumers/odr/ na dosiahnutie.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti

ENII, s.r.o.

Naftárska 1553, 908 45  Gbely

eniisk@eniinails.com

tel.: +421 (0)918 172 027

      +421 (0)34 6624 012 (Za cenu volania na bežnú pevnú linku podľa podmienok Vášho telefónneho operátora)

týmto oznamujem (oznamujeme), že odstupujem (odstupujeme) od kúpnej zmluvy uzatvorenej na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

.....................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia ..............................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov ..........................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................................................................................................

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum a miesto ..............................................................

* Nehodiace sa prečiarknite. Formulár Odstúpenia od zmluvy prosím zasielajte výhradne na uvedenú adresu: ENII, s.r.o., Naftárska 1553, 908 45  Gbely

 

 

4. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu, e-mailom na adresu: eniisk@eniinails.com . Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. 
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

5 . Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia. Veľkoobchodným partnerom môže byť objednávaný tovar, ktorý je skladom vyexpedovaný do 72 hodín. V prípade väčších objednávok sa čas vy-expedovania môže ešte navýšiť. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. 
b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru). 
c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci vo výške: 10,- EUR.

6. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti pri dokončení objednávky v sekcii pokladňa.

Garantované doručenie na dodaciu adresu je 24 - 48 hodín od vyexpedovania tovaru zo skladu www.enii-nails.sk.
Doručenie v pracovných dňoch (8-16 hod). Tesne pred dodaním Vás môže kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania.
Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Tovar si môžete prevziať i osobne v našej predajni v Gbeloch, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode.

b) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

7. Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v našom kamennom obchode je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní.
Tovar zakúpený v našom e - shope je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní. 
Nepoužitý, nepoškodený vrátený tovar Vám vymeníme za iný tovar podľa Vášho výberu.

8. Záruka, reklamácie a servis

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. 
b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení vady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. 
c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. 
d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, záručným listom a stručným popisom závady. 
e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. 
f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, na našu adresu kancelárie, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

Adresa kancelárie: ENII, s.r.o. , Naftárska 1553, 908 45 Gbely

Reklamovaný výrobok prevezmeme v kancelárií aj osobne, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode.

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 
h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

Reklamačný protokol ke stažení zde: https://www.enii-nails.sk/user/documents/pdf/reklamacni-formular-enii-nails-sk.pdf

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola chyba bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. 
- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). 
- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím následujúci postup:

1) Pošlite e-mail na našu adresu eniisk@eniinails.com, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, katalógové číslo, číslo faktúry a popis závady. 
2) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry a potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

Po obdržaní zásielky Vás poprosíme skontrolovať si tovar s faktúrou, v prípade nejasností nás kontaktujte do 24 h, inak Vám nebude uznaná reklamácia.

9. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V prípade akýchkoľvek informácií nám napíšte prostredníctvom e-mailu , prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz. (function (w,d,s,o,f,js,fjs) { w['ecm-widget']=o;w[o] = w[o] || function () { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; js = d.createElement(s), fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; js.id = '3-b6fcc542fb021c84fdaff536dd0a74a1'; js.dataset.a = 'eniinailssk'; js.src = f; js.async = 1; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(window, document, 'script', 'ecmwidget', 'https://d70shl7vidtft.cloudfront.net/widget.js')); POP-UP SK ObsahNastavení POLE E-mail TYP POLE E-mail NADPIS PLACEHOLDER Zadajte Váš e-mail ODSAZENÍ SHORA A ZDOLA POVINNÉ POLE První krok Po odeslání (přihlášení nového kontaktu) Po odeslání (aktualizace existujícího kontaktu) Odoberajte novinky a získajte zľavu 6 € na prvý nákup Zadajte Váš e-mail Skryté pole Zľavu môžete využiť pri nákupe nad 20 €. Vložením e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov. Použít formulář Vložte tento kód do vaší stránky