enii-nails.sk - profesionálna nechtová kozmetika
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

(Pre Obchodné podmienky provízneho systému zrolujte dolu.)

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.enii-nails.sk
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.enii-nails.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe, ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.enii-nails.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Po obdržaní zásielky Vás poprosíme skontrolovať si tovar s faktúrou, v prípade nejasností nás kontaktujte do 24 h, inak Vám nebude uznaná reklamácia. 

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu, e-mailom na adresu: eniisk@eniinails.com . Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

4 . Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia. Veľkoobchodným partnerom môže byť objednávaný tovar, ktorý je skladom vyexpedovaný do 72 hodín. V prípade väčších objednávok sa čas vy-expedovania môže ešte navýšiť. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.
b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).
c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci vo výške: 10,- EUR.

5. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti pri dokončení objednávky v sekcii pokladňa.

Garantované doručenie na dodaciu adresu je 24 - 48 hodín od vyexpedovania tovaru zo skladu www.enii-nails.sk.
Doručenie v pracovných dňoch (8-16 hod). Tesne pred dodaním Vás môže kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania.
Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Tovar si môžete prevziať i osobne v našej predajni v Gbeloch, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode.

b) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

6. Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v našom kamennom obhode je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní.
Tovar zakúpený v našom e - shope je možné bez udania dôvodu vrátiť do 30 dní. 
Nepoužitý, nepoškodený vrátený tovar Vám vymeníme za iný tovar podľa Vášho výberu.

7. Záruka, reklamácie a servis

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení vady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.
e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, na našu adresu kancelárie, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

Adresa kancelárie: ENII, s.r.o. , Naftárska 1553, 908 45 Gbely

Reklamovaný výrobok prevezmeme v kancelárií aj osobne, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode.

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola chyba bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím následujúci postup:

1) Pošlite e-mail na našu adresu eniisk@eniinails.com, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, katalógové číslo, číslo faktúry a popis závady.
2) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

Po obdržaní zásielky Vás poprosíme skontrolovať si tovar s faktúrou, v prípade nejasností nás kontaktujte do 24 h, inak Vám nebude uznaná reklamácia.

8. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V prípade akýchkoľvek informácií nám napíšte prostredníctvom e-mailu , prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

 

Obchodné podmienky provízneho systému.

UŽÍVATEĽ

 • Užívateľ je každý, kto navštívi e-shop www.enii-nails.sk.


ZÁKAZNÍK

 • Užívatelia sa môžu stať ZÁKAZNÍKMI tým, že vytvoria objednávku cez e-shop www.enii-nails.sk.
 • Zákazník môže objednávku spraviť, keď je prihlásený do svojho účtu alebo bez prihlásenia do svojho účtu.
 • Pokiaľ Zákazník vytvoril objednávku prihlásený k svojmu účtu, získava nárok na províziu v podobe
  - kupónu na zľavu na ďalšie nákupy ( od čiastky 10 € vrátane DPH ).
  - pokiaľ je SZČO alebo firma, môže si nechať zaslať províziu na svoj účet ( od čiastky 40 € vrátane DPH )
 • Pokiaľ Zákazník spraví objednávku bez prihlásenia, nevzniká mu nárok na províziu.
 • V detaile každého tovaru môžete vidieť konkrétnu výšku Provízie, ktorú zákazník nákupom produktu získava.
 • Pokiaľ nie je v detaile tovaru uvedená výška Provízie, kúpou takého produktu Zákazník ani Partner províziu nezískavajú.
 • Svoju províziu môže zákazník spravovať v sekcii MÔJ ÚČET.


PARTNER

 • Registrovaný Zákazník môže v sekcii MÔJ ÚČET zažiadať o pridelenie Partnerského identifikačného čísla ( ďalej len ID ).
 • Partnerom môže byť jedine SZČO alebo firma.
 • Po potvrdení Obchodných pravidiel a vypísaní fakturačnej adresy je Zákazníkovi pridelené jeho ID. Zákazník sa stáva Partnerom.
 • Partner získava províziu z objednávok zákazníkov, ktorých priviedol na web.
 • Partner na web zákazníkov privádza pomocou odkazu www.enii-nails.sk/123 ( namiesto 123 napíšte vlastné ID ).
 • Systém si zákazníka pamätá pomocou cookies 60 dní po príchode na stránky, takže nemusí urobiť objednávku ihneď.
 • Výška provízie je 5% z ceny predaného tovaru vrátane DPH.
 • Pokiaľ Zákazník, ktorého priviedol Partner, spraví objednávku bez prihlásenia, systém províziu Partnerovi prizná, protože náš systém to rozpozná.


KUPÓN NA ZĽAVU

 • Kupón na zľavu má platnosť 1 mesiac od jeho vystavenia.
 • Kupón je možné uplatniť len pri objednávaní tovaru prostredníctvom e-shopu www.enii-nails.sk.
 • Kupón nie je možné uplatniť v kamenných predajniach.
 • Kupóny sa nespočítavajú.
 • Minimálna výška nákupu pre uplatnenie kupónu je rovná zľave, na ktorú je kupón vystavený.
 • Kupón na zľavu je možné uplatniť len v sekcii „Dokončenie objednávky“ vložením kódu kupónu do textového pola a potvrdením tlačítka „Uplatniť kupón“. Potom sa automaticky prevedie kontrola kupónu a odčítanie príslušnej zľavy. Iné spôsoby uplatňovania kupónu (napr. na predajni alebo zaslaním kupónu v Poznámke k objednávke, zaslaním e-mailu alebo telefonicky) nie sú prípustné z dôvodu nemožnosti okamžitej kontroly platnosti kupónu. K inému spôsobu uplatnenia kupónu na zľavu ako v sekcii „Dokončenie objednávky“ sa neprihliada.


PROVÍZIA

 • Prehľad o svojích províziách sa nachádza v sekcii MÔJ ÚČET.
 • Provízia z objednávok sa v sekcii MÔJ ÚČET neobjaví ihneď po prevedení objednávky, ale až po pripísaní platby na účet Enii s.r.o. za objednávku a to najneskôr do 30 pracovných dní od prijatia platby.
 • Riadne registrovaný Partner, ktorý získa nárok na províziu vyššiu ako 40 €, môže zažiadať o prevod provízie na svoj bankový účet. Žiadosť je možné odoslať zo sekcie MÔJ ÚČET. Prevod provízií bude prevedený najneskôr do 30 pracovných dní, od zaslania žiadosti.
 • Platnosť Provízie je 4 mesiace od poslednej objednávky.
 • Do tej doby musí byť provízia uplatnená alebo prevedená ďalšia objednávka.
 • Novou objednávkou sa predĺži platnosť provízie o ďalšie 4 mesiace.
 • Koniec roku: Vždy 10. januára príde k prevodu všetkých neuplatnených provízií na kupóny na zľavu. Týmto prevodom bude uzavretý minulý rok.
 • Kupóny budú rozoslané odpovedajúcim Zákazníkom a Partnerom a provízie v ich účtoch budú vynulovené = prevedené na kupóny.


SYSTÉM

 • Z technických dôvodov je pre uznanie Odmeny nutné, aby Zákazníci mali vo svojom počítači povolený cookies.
 • Cookies je v počítači uchovaný 60 dní.
 • Výška Provízie je určená výhradne na základe údajov e-shopu www.enii-nails.sk, žiadne iné spôsoby merania či výpočtu výšky
 • Odmeny nebudú mať účinok.
 • Odkaz nesmie byť umiestnený na stránky s obsahom odporujúcim zákonom Slovenskej republiky, na stránky s pornografickým obsahom alebo internetové stránky s obsahom, ktorý by mohol inak poškodiť dobré meno spoločnost Enii Trade. Obsah Webu nesmie porušovať práva tretích strán. Spoločnost Enii Trade si vyhradzuje právo kontrolovať obsah stránok a umiestnení Odkazov na internetových stránkách Partnerov.
 • Partnerom, ktorí odkazujú z nevhodných stránok alebo používajú nekalé praktiky, ako je rozosielanie nevyžiadanej pošty (spam) a inou nedovolenou formou propagácie budú provízie vynulované a spolupráca bude ukončená bez nároku na Províziu.
 • Tento odmeňovací a provízny systém sa netýka našich veľkoobchodných partnerov.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 • Partnerstvo môže byť ukončené dohodou, výpoveďou alebo okamžitým ukončením zo strany spoločnosti ENII - trade, s.r.o..
 • Oznámenie o ukončení Partnerstva môže byť doručené elektronickou formou.
 • Partnerstvo môžu obidve strany ukončiť bez udania dôvodu.
 • Dátumom ukončenia Partnerstva sa rozumie dútum, kedy bolo Oznámenie o ukončení Partnerstva odoslané elektronickou poštou. Od tohto dátumu zaniká Partnerovi účet a všetky ďalšie nároky na províziu.
 • Partner má nárok na províziu pripísanej systémom do Dátumu ukončenia Partnerstva.
 • Spoločnosť ENII - trade, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Aktuálne Podmienky budú vždy dostupné na stránke https://www.enii-nails.sk/obchodni-podminky.aspx. Partner je povinný pravidelne kontrolovať, či nie je k dispozícii aktuálnejšia verzia Podmienok. Upravené Podmienky sú považované za dohodnuté a akceptované Partnerom dňom, kedy nadobúdajú platnosť. Pokiaľ Partner s upravenými Podmienkami nesúhlasí, je povinný bezodkladne zaslať email s žiadosťou o ukončení Partnerstva na adresu eniisk@eniinails.com.
 • Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2015.